Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 1/2014

Zapytanie ofertowe 1/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą materiałów i narzedzi slusarskich z dostawą o wskazanych parametrach.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia:

Lp

Nazwa narzędzia /materiału

 

Ilość

Uwagi

1

Pilnik płaski RPSa 250x1

6 szt.

Pilniki prod .krajowej

2

Pilnik kwadratowy  RPSd200x2

6 szt.

 

3

Pilnik trójkątny  RPSe200x2

6 szt.

 

4

Pilnik półokrągły  RPSc 250x1

6 szt.

 

5

Pilnik iglak L=120

2 Komp.

 

6

Brzeszczot L=300mm( do piłek ręcznych)

20 szt.

 

7

Przecinak ślusarski

3 szt.

 

8

Punktak ślusarski

3 szt.

 

9

Wiertło do metalu NWKaø 1-12 mm

2 komp.

 

10

Wkrętak płaski różne wym.

1 kpl.

 

11

Klucze imbusowe 6-15 mm

1 kpl.

 

12

Klucze oczkowe 6-32 mm

1 kpl.

 

13

Klucze płaskie 6-32 mm

1 kpl.

 

14

Szczypce do pierścieni Segera wewnętrznych i zewnętrznych

2 szt.

 

15

Uchwyt wiertarski  PTRk-13 ze stożkiem Morse,a nr2

 

Doposażenie tokarki

16

Nożyce dźwigniowe stołowe- ręczne grubość cięcia 3-4 mm

1 szt.

 

17

Noże tokarskie wymiar  trzonka 12x12

NNZa, NNZc, NNBe, NNWa , NNWc

 

Po 3 szt. każdego rodzaju

Noże wykonane ze stali szybkotnącej SW 18 symbol na narzędziu HSS.

18

Noże tokarskie wymiar trzonka16x10

NNPe, NNPa

Po 3 szt.

Noże wykonane ze stali szybkotnącej SW 18 symbol na narzędziu HSS.

19

Nawiertak wymiar NWRcɸ2,5, ɸ2 mm

3 szt.

Doposażenie tokarki

20

Wkrętarka akumulatorowa

1 szt.

 

21

Pogłębiacz stożkowy NWSc 12x900

3 szt.

 

22

Numeratory cyfrowe wys. Cyfr 5 mm

1 kpl.

 

23

Promieniomierz Nr-2  zakres pomiaru  od

R 7,5 do15 mm mm

1 szt.

 

24

Suwmiarka z odczytem elektronicznym dokł. 0,02 mm

1 szt

 

25

Suwmiarka uniwersalna z dokł.  0,05 mm

3 szt.

 

26

Wiertarka  ręczna  z napędem elektrycznym, średnica wiercenia do 13 mm, moc 700V

1 szt.

 

27

Wiertarka  elektryczna - stołowa

1 szt.

Obroty wrzeciona do 3000 obr./min, średnica  wiertła do 15 mm, zasilanie 400V

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08.10.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 26 września 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 wrzesnia 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena ofertowa – 100%

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1699
23 września 2014 11:25 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 11:24 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 09:56 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl