Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 2/2014

 

Zapytanie ofertowe 2/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą sprzętu komputerowego o wskazanych parametrach.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia: zakup z dostawą sprzętu i akcesoriów komputerowych o następujących parametrach:

- zestaw komputerowy Core 2 Duo 3,0 GHz, 2 GB RAM, dysk 160 GB, napęd DVD szt.15

- monitor 19 LCD szt.15

- klawiatura szt.15

- mysz szt.15

- system operacyjny Windows 7 Professional - sztuk 15

Gwarancja 24 miesiące

Jesteśmy zainteresowani nabyciem komputerów używanych.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.10.2014 r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą:


-  pieczątkę firmową,


- posiadać datę sporządzenia,


- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,   

 

- wskazane jest podanie ceny jednego zestawu komputerowego w/g powyższej specyfikacji


- podpisaną czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 30 września 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 października 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena ofertowa – 100%

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1104
29 września 2014 12:33 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 14:32 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 14:32 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl