Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 4/2014

Zapytanie ofertowe 4/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą urzadzenia wielofunkcyjnego o wskazanych parametrach.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie składa zapytanie ofertowe  urządzenie wielofunkcyjne atramentowe o poniżej podanych parametrach:

Dane podstawowe

Rodzaj urządzenia

Urządzenia wielofunkcyjne

Typ wydruku

Atramentowy

Rodzaj wydruku

Kolorowy

Sposób komunikacji

USB
Wireless LAN

Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera

Drukarka
Skaner
Kopiarka
Drukowanie zdjęć

Obsługiwane funkcje

Drukarka
Skaner
Kopiarka

Ilość pojemników z tuszem

4

Drukarka

Druk fotograficzny

Tak

Szybkość druku w czerni

27 str./min.

Rozdzielczość druku w czerni

1200x6000 dpi

Szybkość druku w kolorze

10 str./min.

Druk dwustronny

Ręczny

 

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.10.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 10 października 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 października 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%

 

 

 


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2014 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1036
07 października 2014 13:48 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
07 października 2014 13:47 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
07 października 2014 13:41 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl