Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 5/2014

Zapytanie ofertowe 5/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą oprogramowania do pracownii symulacyjnej dla kwalifikacji E.07.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie składa zapytanie ofertowe  oprogramowania do dziesięciu stanowisk o poniżej podanych parametrach:


- wykorzystanie graficznej i w pełni kompatybilnej ze standardem implementacji modeli SPICE
- możliwość edytowania modeli SPICE oraz aktualizowania bibliotek środowiska o nowe modele pobrane od producentów komponentów elektronicznych
- wbudowana biblioteka zawierająca ponad 14000 gotowych do użycia elementów
- możliwość całkowitej integracji prowadzonych symulacji z testami na rzeczywistych obwodach elektronicznych przy wykorzystaniu zewnętrznych urządzeń pomiarowych (myDAQ, ELVIS)
- możliwość prowadzenia symulacji z wykorzystaniem zmiennych parametrów charakteryzujących poszczególne elementy obwodu
- funkcjonalność obserwowania przebiegów oraz ich zadawania z użyciem instrumentów wirtualnych (analizatory widma, oscyloskopy, generatory funkcyjne i arbitralne, multimetry, analizatory logiczne)
- możliwośc importowania instrumentów wirtualnych stworzonych w zewnętrznych językach programowania (np. LabVIEW) do realizowania dodatkowych funkcjonalności
- możliwość eksportu schematów PLD bezpośrednio do plików VHDL
- możliwość prowadzenia analiz Monte Carlo
- możliwość pełnej integracji z oprogramowaniem do projektowania płytek PCB które w sposób integralny umożliwi otworzenie projektu elektrycznego z zamawianego środowiska i rozmieszczenie fizycznych komponentów na płytce 

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 17.10.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 14 października 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 października 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2014 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1062
09 października 2014 13:06 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 13:05 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
09 października 2014 10:26 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl