Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 6/2014

                                                                                         Zapytanie ofertowe 6/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą pomocy dydaktycznych do kwalifikacji E.13.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie składa zapytanie ofertowe  pomocy dydaktycznych do kwalifikacji E.13 według następujących parametrów:

1. Urządzenie PATCH PANEL -  sztuk 4

Patch panel 24 – portowy, UTP, kat. 5e, 1U, 19, złącza typu IDC 110

2. Modułowa szafa dystrybucyjna   - sztuk 4

Parametry szafki

Szafka przeznaczona do przechowywania osprzętu sieciowego o wysokości 6U oraz głębokości 400mm. Drzwi frontowe powinny być wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4mm, z zamieszczonym zamkiem i uchwytem. Boczne ściany szafy pełne z możliwością demontażu, natomiast tylna pokrywa powinna posiadać otwory umożliwiające zawieszenie szafy przy ścianie. Daszek i spód szafki powinny posiadać perforacje oraz miejsca na dwa wentylatory i przepusty kablowe. Wewnątrz 4 kątowniki, których położenie można zmienić w zależności od potrzeb.

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.10.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 21.10.2014r. 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 października 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                                                                                                                                                                                                                  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2014 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 979
29 października 2014 15:10 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
29 października 2014 14:15 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2014 12:32 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl