Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 7/2014

                                                                                             Zapytanie ofertowe 7/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą pomocy dydaktycznych do kwalifikacji E.7


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie składa zapytanie ofertowe  pomocy dydaktycznych do kwalifikacji E.7 według następujących parametrów:

Lp

Nazwa artykułu

Sztuk

      1.

Stycznik TSM-1 - liczba styków głównych 3,liczba styków pomocniczych 2,napięcie cewki 230 V

4

      2.

Przekaźnik termobimetalowy P16R lub inny o zakresie prądu nastawczego umożliwiający nastawienie wartości wynoszącej 1,1 prądu znamionowego posiadanego silnika

4

      3.

Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S-303 C10 montowany na szynie TH 35

4

      4.

Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301 B6 montowany na szynie TH 35

4

      5.

Kaseta sterownicza SP22K2

4

      6.

Płytka rozgałęźna 4x2,5 mm2

4

      7.

Szczypce monterskie boczne do cięcia przewodów

4

      8.

Obudowa izolacyjna S-4 z szyną PE i N lub rozdzielnica 4-modułowa albo większa

4

      9.

Multimetr AC/DC

4

     10.

Wskaźnik napięcia

4

     11.

Silnik indukcyjny jednofazowy o mocy 1,5 kW; napiecie zasilania 230V 50 Hz; kondenatorowa faza rozruchowa, na łapach, ogólnego przeznaczenia

4

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.10.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 21.10.2014r. 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 października 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                                                                                                                                                                                                                  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2014 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1021
18 października 2014 13:45 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2014 13:12 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2014 12:34 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl