Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 8/2014

                                                                                                    Zapytanie ofertowe 8/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą pomocy dydaktycznych do kwalifikacji A.18


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie składa zapytanie ofertowe  pomocy dydaktycznych do kwalifikacji A.18 według następujących parametrów:


I       Waga elektroniczna kalkulacyjnao sztuk 2

        o następujących parametrach:

 

  1. podwójny zakres ważenia,
  2. 14 klawiszy szybkiego dostępu,
  3. współpraca z kasami poprzez RS-232,
  4. dwustronny podświetlany wyświetlacz LCD,
  5. możliwość zaprogramowania cen 99 artykułów,
  6. funkcja przeliczania Euro,
  7. możliwość zasilania wagi z sieci lub za pomocą opcjonalnego akumulatora, który po pełnym naładowaniu umożliwia do 300 godzin pracy bez funkcji podświetlenia wyświetlacza i do 15 godzin pracy z podświetleniem,
  8. szalka wykonana ze stali nierdzewnej
  9. wskaźnik niskiego poziomu napięcia akumulatora,
  10. legalizacja.

2. Czytnik kodów kreskowych z gniazdem com umożliwiającym podłączenie  do komputera sztuk 2

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.11.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 06.11.2014r. 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07 listopada 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                                                                                                                                                                                                                  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2014 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1037
04 listopada 2014 10:53 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2014 09:59 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2014 09:51 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl