Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 12/2012

                                                                                  Zapytanie ofertowe 12/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą materiałów i narzędzi ślusarskich z dostawą o wskazanych parametrach.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia:

1

Młotek gumowy lub aluminiowy

6

2

Pilnik iglak L= 100 komplet

6

3

Kątownik płaski  lub ze stopą L=100 do 160

6

4

Szczelinomierz od 0,05 do 1mm

5

5

Przymiar kreskowy L-500mm  (stalowy)

5

6

Okulary ochronne

6

7

Szczypce uniwersalne ( kombinerki)

6

8

Przyrządy traserskie:

Rysik

Punktak

Cyrkiel

 

1

3

5

10

Klucze imbusowe w kompletach  1,5 do 10 mm

5

12

Tulejki redukcyjne wiertarskie typu Morse,a (1-2, 1-3, 2-3)

2

13

Pogłębiacze stożkowe NWSc 12/900 lub z chwytem cylindrycznym

2

14

Wzorce chropowatości

1

15

Mikrometr zew. 25-50mm i 50-75mm

1

16

Mikrometr zew. 50-75mm

1

17

Ściągacz wew. i zewn.( po jednej sztuce)

1

18

Średnicówka czujnikowa ( zestaw)

1

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.11.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 17 listopada 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 listopada 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena ofertowa – 100%

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1011
12 listopada 2014 14:28 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
12 listopada 2014 14:27 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
12 listopada 2014 14:24 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl