Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 13/2014

                                                                                          Zapytanie ofertowe 13/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą materiałów do kwalifikacji E.13.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia:

Lp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/ uwagi

Liczba

 

1.

komplet narzędzi do montażu okablowania

obcinaczki boczne

5

2.

komplet kabli „patchcord” min. kat.5e

gotowe zaciśnięte kable połączeniowe  (kable proste) o długości min 1,5 m

25

3.

Gniazdo RJ45 krone

 

10

4.

wtyk RJ45

 

30

5.

Switch zarządzalny

TL-SG 3210

1

6.

Router z WIFI

TL-WR841n

1

7.

UPS

APC BK 650EI

2

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.11.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 18 listopada 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 listopada 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena ofertowa – 100%

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 901
13 listopada 2014 13:12 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
13 listopada 2014 13:07 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl