Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 15/2014

                                                                                                        Zapytanie ofertowe 15/2014

 

              Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 1655 zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą materiałów do kwalifikacji E.07.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

REGON 431265035                 Tel. (0-81) 757 20 21      

NIP 713-25-75-712                  Fax. (0-81) 757 20 21

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia:

12.

Czujnik zaniku faz montowany na szynie TH35, U = 3x 400/230 V AC + N, I= 10 A, asymetria 55 V

4 szt.

13.

Czujnik kontroli faz montowany na szynie TH35

4 szt.

14..

Zespół przycisków sterowniczych 1NO + 1 NC na szynę TH 35 (monostabilny/bistabilny) montowany na szynie TH35

4 szt.

15.

Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO montowany na szynie TH35

4 szt.

16.

Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC montowany na szynie TH35

4 szt.

17.

Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym montowany na szynie TH35, np. PCU

4 szt.

18.

Przekaźnik pomocniczy 1NO + 1NC montowany na szynie TH35

4 szt.

19.

Dzwonek montowany na szynie TH35

4 szt.

20.

Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230 V czerwona montowana na szynie TH35

4 szt.

21.

Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230 V zielona montowana na szynie TH35

4 szt.

22.

Lampka sygnalizacyjna trójbiegunowa 230 V (trójkolorowa) montowana na szynie TH35

4 szt.

23.

Złączka N niebieska montowana na szynie TH35

4 szt.

24.

Złączka PE żółtozielona montowana na szynie TH35

4 szt.

25.

Złączka L czarna montowana na szynie TH35

4 szt.

26.

Płytka rozgałęźna 5x2,5 mm2

4 szt.

27.

Gniazdo 3-fazowe 16 A

4 szt.

28.

Wtyczka 3 fazowa 16 A

4 szt.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.11.2014r.

Zamawiający rości sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia w porozumieniu z potencjalnym dostawcą.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:
-  pieczątkę firmową,
-  datę sporządzenia oferty,
-  adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: 81-75-72-021,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 25 listopada 2014 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 listopada 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs2milejow.edu.pl w zakładce Biuletynu Inforamcji Publicznej                                             

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent  może zmienić lub wycofać swoją ofertę bez podania przyczyn.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Administracyjny

tel. 81/ 757-20-21


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Cena ofertowa – 100%

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2014 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 1157
20 listopada 2014 09:45 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
20 listopada 2014 09:10 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl