Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 1/2018

 

    PROTOKÓŁ HYDRANTY

 

Załącznik nr 2

……………………………………….

( pieczęć Zamawiającego)

 

Nr: 1/2018                                                                                          Milejów, data 2018-01-12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późn. zm), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE

1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Wymiana istniejących 4 hydrantów Hp25 na hydranty DN25 natynkowe

Wykonanie 5 hydrantów DN25 wraz z pionami doprowadzającymi wodę

zgodnie z Projektem budowlanym rozbudowy i przebudowy instalacji hydrantowej, który znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły

2. Termin realizacji zamówienia:

WYKONANIE PRAC W TERMINIE DO 30.04.2018R

3. Kryteria oceny ofert

CENA

4. Termin i miejsce złożenia oferty.

    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2018R.do godz. 1200 w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, tel./fax. 817572021, e-mail: zsmilejow@wp.pl

5. Termin i miejsce otwarcia ofert.

    Oferty zostaną otwarte w dniu 26.01.2018 o godz. 10 00 w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów,

6. Sposób przygotowania oferty:

1.) zaleca  się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty

2.) ofertę należy złożyć w formie pisemnej,  w języku polskim,  w zamkniętej kopercie  z            dopiskiem – zapytanie  ofertowe nr 1/2018 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE

 

3.) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,

4.) oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje:-  pieczątkę firmową, datę sporządzenia oferty, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

5.) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną wraz z aktualny dokument rejestrowy Oferenta

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Dariusz Szafranek.

8. Załączniki:

    1.) Formularz ofertowy

    2.) projekt budowlany rozbudowy i przebudowy instalacji hydrantowej do wglądu w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie, ul. Partyzancka 62 w sekretariacie szkoły

                                                                                           

…………………………………

                                                                                           ( Zamawiający – podpis Dyrektora )

   skan_zapytanie ofertowe 1/2018

 

  Formularz oferty

  Pytania i odpowiedzi zapytanie ofertowe nr 1/2018

 

  PROTOKÓŁ HYDRANTY

 

…………………………………..                                                                     Załącznik nr 3

( nazwa/pieczęć Wykonawcy)

siedziba/adres……………………….

……………………………………….

tel…………………………………….

fax……………………………………

e-mail………………………………..

 

Adresat:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara

ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów

tel./fax. 817572021

e-mail: zsmilejow@wp.pl

 

OFERTA ( formularz oferty)

 

 1. W związku z zapytaniem dotyczącym zamówienia publicznego nr 1/2018
  ……………………………………………………………………………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za :

 

kwotę netto ..........................        zł 

 

VAT ( ............%) .................               zł             

 

     kwotę brutto    ..........................    zł

 

(słownie:........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................)

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania (jeżeli dotyczy).
 3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

4.1.   samodzielnie

4.2.   przy pomocy podwykonawców* (określić zakres zamówienia planowanego do wykonania przez podwykonawcę) ……………………………………………........... ………………………………………………………………………………………

 

………………………dnia……………..    ………………………………………………

                                                                           (podpis i pieczę osoby upoważnionej)

 

 

 • niepotrzebne skreślić

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 1/2018

 

Milejów, 2018-01-19

 

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego: Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej na obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania:

 

 1. W dokumentacji projektowej jest zapis: „Nowe odcinki rurociągów instalacji hydrantowej /poziomy i piony/ projektuje się z rur ze stali szlachetnej, nierdzewnej łączonej przez zaciski…” z kolei w udostępnionym przedmiarze podane są rury stalowe ocynkowane. Czy Inwestor dopuszcza stosowanie rur stalowych ocynkowanych łączonych sposobem gwintowanym? Zastosowanie rur ocynkowanych obniży koszty inwestycji.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

 1. W opisie technicznym jest zapis : wymienić na hydranty dn 25 natynkowe oraz natynkowe /nowo projektowane/przedstawione są jako wnękowe. Które wytyczne są ważniejsze/ zobowiązujące?

Odpowiedź: Hydranty natynkowe i gaśnice na zewnątrz.

 1. Czy po wykonanych pracach Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania pomiarów wydajności i ciśnienia na nowych hydrantach wewnętrznych? Brak takiego zapisu w projekcie i przedmiarze.

Odpowiedź: Tak jest zobowiązany.

 1. Jaki kolor szafek hydrantowych jest preferowany przez Inwestora?

Odpowiedź: Kolor szafek hydrantowych oznakowany wg dokumentacji – czerwony.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: zsmilejow@wp.pl
Ilość wyświetleń: 863
26 stycznia 2018 10:46 (zsmilejow@wp.pl) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2018 10:45 (zsmilejow@wp.pl) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2018 10:44 (zsmilejow@wp.pl) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl